Regulamin

Regulamin strony internetowej OpenUpSystem

I Definicje

II Postanowienia ogólne

III Usługi elektroniczne w Serwisie

IV. Postanowienia końcowe

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. DEFINICJE

HOSSA – Katarzyna Matusik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hossa Katarzyna Matusik, Ul. Strumykowa, nr 35, lok. 83, 03-138 Warszawa, NIP 7591684955, REGON 522432623, adres poczty elektronicznej: kontakt@otwierane.pl. 

KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Hossa umowę na odległość, w szczególności korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie HOSSA, przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach strony internetowej mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne osób trzecich,  jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach strony internetowej przez odpowiednio: HOSSA, kontrahentów HOSSA, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;

SKLEP INTERNETOWY -  sklep internetowy prowadzony przez Hossa, działający pod adresem www.otwierane.pl

Usługa elektroniczna– świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez HOSSA na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z niniejszym Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z HOSSA, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

Ustawa o prawach konsumenta -  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

WYMAGANIA TECHNICZNE– minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się HOSSA.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Edge lub Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona internetowa prowadzona jest przez HOSSA Katarzyna Matusik (dalej: „Hossa”) i dostępna jest pod adresem internetowym www.openupsystem.com (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek). Strona służy do prezentacji Produktów.

2. Korzystanie z strony internetowej wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE 

 1. HOSSA świadczy za pośrednictwem strony internetowej nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. wyświetlanie zawartości Serwisu,
  2. kontaktowanie się z Hossa za pośrednictwem formularza kontaktowego, zainicjowanie połączenia telefonicznego lub zainicjowanie kontaktu mailowego;
  3. zainicjowanie przejścia na profile związane z Hossa na mediach społecznościowych;
  4. przekierowania na sklep internetowy www.otwierane.pl,
  5. wyrażanie opinii (ocen lub komentarzy) na temat Produktów,
  6. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Hossa usługi udostępnionej w Serwisie. Ulega rozwiązaniu, w zależności od rodzaju danej usługi, z chwilą zaprzestania korzystania przez Klienta z danej usługi, w szczególności z chwilą: opuszczenia przez Klienta Serwisu, dezaktywacji Konta, lub rezygnacji z danej usługi. 

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach strony internetowej formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez HOSSA w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla HOSSA;

e) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach strony internetowej jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f) niepodejmowania działań takich jak:

• rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania strony internetowej i realizowania płatności;

• modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści w szczególności podanych w ramach strony internetowej Cen lub opisów Produktów;

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2024   r.

2. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach strony internetowej przez HOSSA lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują HOSSA lub podmiotom, z którymi HOSSA zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL www.openupsystem.com, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

4. HOSSA informuje, że korzystanie z strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. , ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy HOSSA a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.